Obchodné podmienky

Poskytovateľ:

Affari s.r.o.

IČO: 48044440

DIČ: 2120002544

Topoľová 14

Košice 04001

Slovensko


Kontaktné údaje:

Email: info@gauneri.eu

Tel: +421918789816 1. Registrácia a prihlásenie

Registrácia a prihlásenie nie je pre užívanie nákupného portálu www.gauneri.eu povinné. Prebieha výlučne pre prípady opakovaných nákupov na portáli, kedy nie je potrebné opätovne vypĺňať kontaktné údaje prípadne adresu doručenia a pod.


Registrácia prebieha zvolením odkazu Registrácia priamo na nákupnom portáli www.gauneri.eu. Obsahuje polia, ktoré je nutné vyplniť pravdivo. Na prihlásenie sa použijete voľbu Prihlásiť sa a pre vstup ako prihlasovacie meno použijete e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste vyplnili pri registrácii. Heslo odporúčame udržiavať v tajnosti a z času na čas ho aktualizovať v nastaveniach svojho profilu po prihlásení do nákupného portálu www.gauneri.eu.


 1. Nákup na portáli www.gauneri.eu

Nakupovanie prebieha výberom tovaru v ponuke nákupného portálu voľbou počtu kusov a následným vyplnením kontaktných údajov v objednávkovom formulári.


 1. Spôsob platby

Na nákupnom portáli www.gauneri.eu je možné za tovar zaplatiť využitím platobnej brány GoPay a teda je možné využiť všetky bežne dostupné platobné spôsoby ako platba kartou, prevodom na účet a pod. nakoľko platobná brána GoPay zhromažďuje všetky bežné platobné spôsoby od rôznych bánk. Zároveň je možné v rámci SR tovar prevziať i osobne na dobierku a zaplatiť tak pri prevzatí tovaru.


 1. Záväzná objednávka

Objednávka sa stáva záväznou v čase jej odoslania z nákupného portálu www.gauneri.eu pri vyplnení kontaktných údajov a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami a to zaškrtnutím výberu pred samotným odoslaním objednávky s povinnosťou platby.


 1. Dodanie tovaru

Tovar je dodaný objednávateľovi v čo najkratšom možnom čase. V prípade využitia prepravnej spoločnosti sa všetky záväzky za doručenie tovaru v bezchybnom stave vzťahujú na samotnú prepravnú spoločnosť, ktorá je za doručenie zodpovedná. Nákupný portal www.gauneri.eu nezodpovedá za chyby a omeškania spôsobené prepravnou spoločnosťou alebo inými neočakávanými okolnosťami ako napr. výnimočný stav, živelná pohroma, nehoda pri preprave tovaru a pod.


 1. Prevzatie tovaru

Prevzatie tovaru nadobúda platnosť v momente podpisu preberacieho protokolu prepravnej spoločnosti, príp. podpisom potvrdenia v prípade dobierky. Objednávateľ má právo tovar skontrolovať a prípadne nedostatky bezodkladne ohlásiť dodávateľovi a teda portálu www.gauneri.eu.


 1. Záruka a reklamačný poriadok

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa platnej legislatívy pre elektronické obchodovanie s tovarom platné pre danú krajinu. Tovar je riadne zabalený a doručený bez poškodenia. Na tovar sa taktiež vzťahuje záruka 2 roky podľa platnej legislatívy SR pre daný typ tovaru. Tovar nie je možné reklamovať v prípade jeho nadmerného opotrebenia v dôsledku nadmerného nosenia.Zároveň sa reklamácia nevzťahuje na poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov uvedených na tovare /pranie s avivážou a s vyššou teplotou ako 30 stupňov/.Rovnako nie je možné reklamovať tovar z dôsledku zlej veľkosti,nakoľko sú všetky rozmery uvedené vo veľkostnej tabuľke.


 1. Oprávnenosť reklamácie

V prípade oprávnenej reklamácie je objednávateľovi poskytnutý náhradný tovar v rovnakej alebo podobnej hodnote, nie však nižšej ako bol pôvodne zakúpený tovar, ktorý bol predmetom tejto reklamácie. Náklady na prepravu tovaru pri reklamácii znáša objednávateľ, nakoľko spôsob dodania produktu nie je určený. Tovar musí byť na reklamáciu doručený spolu s dokladom o zaplatení t.j. faktúrou.


 1. Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa do nášho internetového nákupného portálu www.gauneri.eu dávate svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním niektorých vašich osobných údajov, údajov o vašich nákupoch a objednávkach. Tieto údaje používame len pre interné potreby firmy, na identifikáciu zákazníka, skvalitnenie spolupráce, pri reklamácii atď. V žiadnom prípade nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou taxatívne uvedených spracovateľov, ktorými sú doručovacie a prepravné spoločnosti a pod.


 1. Záverečné ustanovenie:

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. 

 1. Odstúpenie od zmluvy
Podľa zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji je možné tovar bez udania dôvodu vrátiť v lehote do 14 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia objednávky alebo prevzatia tovaru. V tomto prípade bude spotrebiteľovi vrátená čiastka, ktorú uhradil za objednaný tovar. Vrátená suma neobsahuje náklady spojené s poštovným a balným.


 1. Ochrana autorského diela

Za porušenie autorského diela sa považuje aj: Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.gauneri.eu so všetkými jej funkčnými prvkami. Zakázané je kopírovať fotografie tovarov, ktoré sú originálnym majetkom prevádzkovateľa nákupného portálu www.gauneri.eu. V zmysle § 58 autorského zákona - 618/2003 Z.z.  je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 250.000 €.

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a) určenia svojho autorstva, 

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva, 

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb, 

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby, 

e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia, 

f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)

g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.§ 283 Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.